Orienteringsutvalget Oslo Bedriftsidrettskrets

Referat fra Oppmannsmøte Orientering 2012

Idrettens hus Ekeberg

Tirsdag 6. november 2012 kl. 17.30

Saksliste:


  1. Åpning

  2. Godkjenning av saksliste og representanter

  3. Valg av dirigent og sekretær

  4. Beretning

  5. Forslag

  6. Orienteringsutvalgets sammensetning 2013

  7. Åpent KM-medaljer individuelt, vandrepremier, deltakerpremier samt eventuelt hedersmerke(r)

  8. Eventuelt
1. Åpning

Svein Nygård åpnet møtet og ønsket de fremmøtte velkommen.


2. Godkjenning av saksliste og representanter

Saksliste og representanter ble godkjent.


3. Valg av dirigent og sekretær

Per Eric Ståhlbrand ble valgt til dirigent og Knut Erik Østengen til referent. Resten av oppmannsmøtet ble ledet av Ståhlbrand.


4. O-utvalgets beretning for 2012

Beretningen for 2012 ble godkjent med følgende merknader:


Svein påpekte at det ikke skulle hete ”Åpent KM individuelt”, men ”Åpent Mesterskap Individuelt”.

Under klassevinnere D60-64 er det riktige at Marit Vågsnes fikk GULL.

Under RouteGadget presiserte Terje at det var viktig at han får løypene før løpet slik at han kan gjøre alt klart datamessig.

I løpet av gjennomgangen utdypet Svein rundt problemet med å skaffe arrangører.

5. Innkomne forslag

Totalt var det kommet inn 5 forslag tilbehandling på oppmannsmøte.

Forslag fra O-utvalget

Forslag: Startkontingenten i 2013 for OBIK arrangører opprettholdes på samme nivå som i 2012, dvs. 70 kr. Lag som arrangerer poengløp betaler kr 9,- i løpsavgift og kr 13,- i avgift til premiefondet.

O-utvalgets begrunnelse:

Startkontingenten ble økt til 70 kr i 2012 og bør derfor holdes uendret for 2013. O-utvalget foreslår at løpsavgiften i 2013 økes til 9 kr og avgiften til premiefondet økes til 13 kr. Totalt betyr dette en økning på 2 kr sammenlignet med 2012. Dette sammen med forslag i neste punkt bør bidra til en tilfredsstillende økonomi for O-utvalget. Med disse økonomiske forutsetningene bør det også være mulig for arrangørene å sitte igjen med et lite overskudd.

Forslaget ble vedtatt enstemmig.

-------------------------------------------

Forslag fra O-utvalget

Forslag: Fjerne regelen om at man slipper løpsavgift hvis man bruker godkjent kart.

O-utvalgets begrunnelse:

Vi har hatt denne regelen i 2 år. Hensikten har vært å stimulere arrangører til å bruke nye kart. O-utvalget er usikker på hvor godt våre arrangører kjenner denne regelen og mener også at det er mange andre elementer som spiller inn for at et arrangement kan defineres som vellykket. Vi mener derfor at regelen ikke fungerer som forutsatt og bør sløyfes. Et tilleggsmoment er våre inntekter i form av premieavgift og løpsavgift ikke tilstrekkelig p.t. og vi har fått beskjed av OBIK at vi må øke inntektssiden noe.

Forslaget ble vedtatt enstemmig.

-------------------------------------------

Forslag fra O-utvalget

Forslag: Sløyfe vandrepremiene (krusene) som brukes til de som har best tid i de enkelte løypene under åpent mesterskap individuelt, dvs. at de utgår etter hvert som de vinnes til odel og eie.

O-utvalgets begrunnelse:

O-utvalget mener at vandrepremiene har utspilt sin rolle. I tillegg er det ofte arbeidskrevende for premieansvarlig å få samlet inn krusene for ny inngravering det enkelte år. Flere vinnere har også gitt tilbakemelding om at de ikke ønsker å ha kruset ”på lån”. Sist men ikke minst vil vi spare en del kostnader med å sløyfe denne premien.


I utgangspunktet foreslår vi at vandrepremien utgår etter hvert som de vinnes til odel og eie (vinnes 3 ganger av samme person), eventuelt kan vi dele ut vandrepremien til dem som p.t. har flest napp i premien.


Uthevet forslag ble vedtatt mot 1 stemme.


-------------------------------------------------

Forslag fra Trond Wettergreen

Forslag: Sløyfe merkekomiteen. Eventuell tildelig av hedersmerker mv. ivaretas av o-utvalget.

Begrunnelse:

Trond Wettergreen har gitt beskjed om at han ønsker å fratre Merkekomiteen. Han har foreslått at tildelingen for fremtiden bør legges til O-utvalget som bør ha en bedre oversikt over aktuelle kandidater som bør tildeles hedersmerker mv. for sin innsats for bedriftsorienteringen.

O-utvalget støtter forslaget fra Trond Wettergreen.

Forslaget ble vedtatt enstemmig.

-------------------------------------------------

Forslag fra O-utvalget

Forslag: Sløyfe KM i stafett.

O-utvalgets begrunnelse:

Deltagelsen i KM stafett de siste årene har vært meget liten og har vært fallende over flere år. O-utvalget er positive til at det arrangeres stafetter men mener at KM stafett har utspilt sin rolle. Som opplyst tidligere i årsberetningen har O-utvalget bestemt at det ikke skal utdeles medaljer i forbindelse med årets KM i stafett.

Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer.

------------------------------------------------------6. Orienteringsutvalgets sammensetning i 2013.

På fjorårets møte hadde ikke innstillingskomiteen funnet en lederkandidat etter at Martin Veastad trakk seg. Resten av utvalget fortsatte, og løsningen ble at Svein Nygård tok på seg jobben som leder i tillegg til de oppgavene han har hatt lenge. For sesongen 2013 var forslaget fra utvalget (det finnes for tiden ingen innstillingskomite) at alle 4 medlemmer tok gjenvalg i de posisjoner de hadde i 2012. Det kom ingen andre forslag.

O-utvalget for 2013 består av:

Leder: Svein Nygård Norges Bank (Terminliste, resultat/ranking, økonomi)

Medlem: Eva Nilsen Skiforeningen (Premiering)

Terje Mathisen Statoil Hydro (Web)

Knut Erik Østengen Thales (Materiell inkl tidtakingssystem)

Hovedoppgaver til utvalgsmedlemmene i parentes.


7. Utdeling av premier for 2012 sesongen.

Eva Nilsen delte ut medaljer til vinnere i Åpent Mesterskap Individuelt.


Deretter ble vandrepremier og deltagerpremier for sesong 2012 delt ut.


Merkekomiteen ved Trond Wettergreen hadde med seg 2 hedersmerker som ble tildelt

Eivind Hoff, Nordea og Magne Osmundsen, NILU.


Trond Wettergreen ble takket av Svein Nygård med en blomsterbukett for sine mange år i hedersmerkekomiteen.Møtet ble deretter avsluttet og Svein Nygård takket Per Eric Ståhlbrand for jobben som dirigent med en blomsterbukett.